Loading...
Úvod 2021-04-23T20:29:09+00:00

Bohoslužby opäť povolené

S radosťou vám oznamujeme, že od 19. apríla 2021 sa opäť môžu konať verejné bohoslužby, preto vás už túto nedeľu 25. apríla o 10:00 radi uvítame  na našich spoločných bohoslužbách v priestoroch nášho zboru.
Bohoslužby sa budú konať za dodržiavania opatrení, ktoré stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
Zároveň bude možné naďalej online sledovať priebeh bohoslužieb cez aplikáciu ZOOM, na ktorú vám zašleme link.
Ste srdečne vítaní či už na prezenčnú alebo online bohoslužbu.

VYSLOBODENIE V OBETI PÁNA JEŽIŠA KRISTA

Milí bratia a sestry,
prinášame vám biblické texty, ktoré súvisia s obeťou Pána Ježiša, Jeho vzkriesením a naším vyslobodením v Ňom.

Nájdime si na Jeho Slovo čas, vyznajme pred Bohom všetko, čo nás ťaží a oddeľuje od Neho, pýtajme si milosť k pokániu a očistenie od hriechov.
Prajeme vám veľa Božieho požehnania v tomto čase, Božiu blízkosť a Jeho ochranu.

Ježišovou obeťou sú uzdravené naše životy

1. List Petrov 2: 22-25

On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach;
23 keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi;
24 na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 25 Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!

Žalm 51, 3-4: 3

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! 4 Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Kríž je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, je Božou mocou

1.list Korintským 1: 18:21

18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: Zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria.

List Rímskym 1: 16

16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. 

Sme pozvaní vstúpiť do zmluvy s Ním

Evanjelium Matúša 26:26-28

26 Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: „Vezmite, jedzte, toto je moje telo.“ 27 Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami: „Pite z neho všetci, 28 lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 

Rimanom 11:27

 27 A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy.

V týchto ťažkých časoch chceme byť aj my ako spoločenstvo svetlom a požehnaním.

Preto pozývame všetkých veriacich, aby sme  sa denne modlili : 

 • vyvyšovali moc Božieho uzdravenia, jeho život a vôľu, vládu nad našou krajinou
 • ďakovali Bohu za ochranu, lásku a požehnanie v našej krajine
 • prosili o odpustenie /za nezodpovedné správanie ľudí, ktorí ohrozujú ostatných, . ../
 • prosili o múdrosť pre vodcov pre riešenie všetkých situácií a problémov
 • za dobrú koordináciu a spoluprácu pri všetkých opatreniach
 • za uzdravenie nakazených, za mierny priebeh choroby, aby neboli straty  na životoch pre vírus
 • za ochranu a  sily zdravotníckeho personálu
 • za ochranu hraníc, aby na naše územie neprišiel nik ďalší s vírusom
 • za pokoj a nádej pre všetkých nakazených
 • 10,. aby sa ľudia v čase krízy obracali k Bohu o pomoc, aby Ho našli , ako pomoc mnohokrát dokázanú a nájdenú
 • aby Boh mobilizoval modlitebníkov po celom Slovensku, ktorí sa budú prihovárať za situáciu, aby bola zvrátená a zastavená.
 • 12, modliť sa to isté za celú Európu, lebo sme obklopení krajinami, kde je viac zasiahnutých
 • 13, aby si nás Boh ako národ cez tieto ťažkosti prečistil, pritiahol k sebe a spojil

/ podobne ako pri požiari bytovky v Prešove sa zobudila veľká vlna solidarity a lásky /

Žehnajme  našu krajinu a svojich blízkych
Žalmom  91,
Žalmom 103

 Nech nás povzbudzuje viera tých, čo nás predišli – list Židom kapitoly 11, 12
 Stojme pevne na miestach, kam nás Pán postavil s vierou, láskou a vytrvalosťou.

Povzbudivé slovo a chvály  nájdeme  aj na lifetv.sk

Žalm 91 – Kto býva v úkryte Najvyššieho

 1. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho,
 2.  nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a pevnosť moja je môj Boh, v ktorého dúfam.
 3. On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru.
 4. Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť.
 5. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,
 6. ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie.
 7. Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba nezasiahne.
 8. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných.
 9. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok,
 10. nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži.
 11. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.
 12. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.
 13. Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.
 14. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno.
 15. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.
 16. Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.

Žalm 103

 1 Od Dávida. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.

 2 Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. 

3 Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy;

 4 on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa korunuje  milosrdenstvom a milosťou; 

5 on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

Pozývame vás zapojiť sa do nepretržitých modlitieb 24/7 – prihovárať sa a bojovať na modlitbách za našu krajinu, za novú vládu, za zastavenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie nakazených ľudí, za to, aby ľudia hľadali a nachádzali Boha a odovzdávali Mu svoje životy.

Túžime oslavovať Boha našimi životmi

Vo Vinici je naším zámerom a našou túžbou milovať Boha a svojich blížnych. Pre Ježiša to bolo najväčšie z prikázaní, ktoré učil svojich učeníkov (Evanjelium podľa Marka 12: 30-31).

Hoci vieme, že máme  ďaleko od dokonalosti a častokrát máme viac otázok ako odpovedí, naša túžba zostáva rovnaká – viesť životy, ktoré sú premieňané Bohom na Jeho slávu.

Čítaj Bibliu online